Regulamin

 1. Wstęp
  1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” wraz z załącznikiem – Polityką Prywatności - określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.sklep.thefacto.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów, w tym klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
  2. Sklep internetowy pod adresem www.sklep.thefacto.pl jest własnością spółki The Facto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 21/53, 01-230 Warszawa zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000325557, kapitał zakładowy 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, NIP: 701 01 72 373, zwanej dalej „Sprzedawcą”.
  3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.sklep.thefacto.pl jest zwany dalej „Kupującym” lub „Klientem”. Kupującym może być jedynie podmiot posiadający siedzibę bądź stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Składając zamówienie na stronie internetowej www.sklep.thefacto.pl, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
  5. Wpłaty za zamówienia złożone na www.sklep.thefacto.pl winny być dokonywane z wykorzystaniem następujących danych: The Facto Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 21/53, 01-230 Warszawa, nr rachunku: 90 1020 1068 0000 1702 0141 6056 (PKO BP).
  6. Żaden przedstawiony przez Sprzedawcę cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe i nie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, wykorzystywanych logotypów i grafik należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
  2. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.
  4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu lub strony Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
  5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
  6. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Kupującego Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
  8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  9. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
  10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.
 3. Konto klienta
  1. Każdy Klient uprawniony jest do założenia oraz używania indywidualnego panelu, uruchomionego na jego rzecz przez Sprzedawcę, zwanego dalej ”Kontem”. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać rejestracji.
  2. W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu podając następujące dane: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło (oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym).
  3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
   2. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
   3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
   4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych).
  4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
   2. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności[M1] .
  5. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych uwzględnia, iż:
   1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
   2. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
   3. powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
  6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych i promocyjnych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
  7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu (oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta).
  8. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.
  9. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej Sklepu. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 4. Składanie zamówień
  1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie:
   1. poprzez stronę internetową www.sklep.thefacto.pl;
   2. e-mailowo na adres sklep@thefacto.pl;
  2. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
  3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
  4. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany jest Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
  5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
  6. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
  7. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
  8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
  9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
   2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
   3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
  10. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
  11. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
   1. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
   2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy.
  12. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
  13. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
  14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
   1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
   2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);
   3. przelewem online – podmiotem świadczącym usługę płatniczą jest Blue Media S.A. (w tym przypadku wysyłka zostanie dokonana zostanie po dokonaniu płatności online).
  15. Płatności online opisane w pkt IV.14.1 i 2 mogą być dokonane jedynie przy użyciu instrumentów płatniczych obsługiwanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  16. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
  17. Sprzedawca może zamieścić na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
  18. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  19. W dniu wysłania towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
  21. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  22. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
  23. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
  24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do  odrzucenia zamówień złożonych przez Klienta w przypadku braku udostępnienia kontaktu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
  25. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.
  26. Sprzedawca prócz standardowej sprzedaży towarów prowadzi również sprzedaż towarów (książek) oznaczonych własnoręcznym i odręcznym podpisem autora (autografem). W celu zamówienia towaru oznaczonego autografem, Kupujący powinien zaznaczyć dodatkową opcję w oknie zamówienia. Autograf sporządzany jest metoda odręczną i z wykorzystaniem liter drukowanych lub pisanych (wedle zwyczaju danego autora), stąd Sprzedawca nie gwarantuje czytelności autografu. Zamówienie książki oznaczonej autografem wiąże się z obowiązkiem poniesienia dodatkowych kosztów oznaczonych w oknie zamówienia.
 5. Warunki dostawy
  1. Sprzedawca nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski.
  2. Aktualne informacje na temat kosztów dostawy oraz przewoźników znajdują się tutaj .
  3. Zamówienia, za które płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym Sklepu w dni robocze (pon-pt) do godziny 13:00, zostają wysłane jeszcze tego samego dnia, natomiast zamówienia za które płatność została zaksięgowana w dni robocze (pon-pt) po godzinie 13:00, zostaną wysłane w następnym dniu roboczym.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się dokonać wysyłki w najkrótszym możliwym terminie zgodnie z pkt. V.3 powyżej.
 6. Uprawnienia Klienta w zakresie odstąpienia od Umowy i reklamacji

                              1.            Kupującemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zgodnie z postanowieniami pkt. VII.

  1. Kupującemu w przypadku wystąpienia wady prawnej lub fizycznej towaru przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru zgodnie z postanowieniami pkt. VIII.
 1. Odstąpienie od Umowy
  1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie np. na piśmie, faxem lub w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia oraz zwrot towaru przed upływem 14 dni. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie Klienta i Sprzedawcy, adres Klienta, wskazanie numeru zamówienia, wskazanie danych niezbędnych do dokonania zwrotu należności zgodnie z treścią pkt. IX oraz dane kontaktowe. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, uważana jest ona za niezawartą. Wskazane jest dołączenie dowodu zakupu towaru w celu usprawnienia procedury odstąpienia od Umowy. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
  2. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. VII.1, Sprzedawca zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru oraz rzeczywiste koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), nie wyższe niż koszt najtańszej dostępnej w Sklepie opcji dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt. VII.4.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej zwrotnej przesyłki od Sprzedawcy do Klienta (w przypadku, gdy np. Klient nie był uprawniony do odstąpienia lub złożył oświadczenie o odstąpieniu po przewidzianym 14-dniowym terminie).
  4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech charakteru oraz funkcjonowania rzeczy, a Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia w takiej sytuacji pomniejszonej wartości rynkowej rzeczy od zwracanej Klientowi kwoty.
 2. Reklamacja
  1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres sklep@thefacto.pl lub dostarczenie w inny wybrany przez Klienta sposób. Spisanie protokołu nie jest jednak warunkiem koniecznym do jego reklamacji.
  2. W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Kupujący – w celu złożenia reklamacji - proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego. Nie jest to jednak warunek konieczny do uznania reklamacji.
  3. Reklamacja może polegać na:
   1. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z Umową przez wymianę na nowy,
   2. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
  4. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta żądanie reklamacji i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
  5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za niezgodność towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
  6. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres Sprzedawcy reklamowany towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Wysyłka płatna za pobraniem nie jest akceptowanym sposobem dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
  7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy – pełną należność za reklamowany produkt.
  8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty wysyłki towaru (od Sprzedawcy do Klienta), jak również bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do Sprzedawcy) i ewentualnej ponownej jego wysyłki (od Sprzedawcy do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.
  9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, koszty opisane w pkt. VIII.8 ponoszone będą przez Klienta.
 3. Zwrot należności
  1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
   1. odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;
   2. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy w przypadku uznania reklamacji.
  2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu płatności:
   1. w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
   2. w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu za pośrednictwem przekazu pocztowego lub na rachunek bankowy Klienta po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przez niego formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta
 4. Odpowiedzialność
  1. Sprzedawca uprzedza, że może nastąpić przerwa lub zakłócenie w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Sklepu, których powodem może być:
   1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
   2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sklepu).
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (z winy Klienta) jego Hasła. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
  5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte na stronie internetowej www.sklep.thefacto.pl były dokładne. Uprzedzamy jednak, iż istnieje możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego www.sklep.thefacto.pl.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 3 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Kupujący przy pierwszym logowaniu na Koncie Klienta licząc od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się zaznaczenie właściwego miejsca na informacji o zmianie regulaminu, choćby odbyło się bez logowania. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy ze Sprzedającym.
  5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje dane osobowe Kupujących przekazywane na rzecz Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu oraz zasady przetwarzania tzw. plików „cookies”. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności, niezdefiniowane odrębnie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 

§1 Dane osobowe Kupujących

 

1.    Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający - The Facto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 21/53, 01-230 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000325557, kapitał zakładowy 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, NIP: 7010172373, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”).

2.    Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu.

3.    Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w związku ze świadczeniem na ich rzecz sprzedaży towarów w następującym zakresie: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu oraz wszelkie inne dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników w wysyłanych e-mailach. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4.    Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia sprzedaży towarów, jak również w celu rozwoju i promocji własnych produktów i usług.

5.    Sprzedający jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Kupujących podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu (np. w celu realizacji płatności), jak do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych i promocyjnych.

6.    Sprzedający zapewnia wszystkim Kupujących realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania usunięcia, zmiany lub aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy.

 

§2 Polityka cookies

 

1.    Poprzez pliki cookies (nazywane również tzw. „ciasteczkami”) rozumie się, zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne, dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowuje się w urządzeniu końcowym Kupującego oraz które są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze stron internetowych Sklepu. Co do zasady, wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym Kupującego.

2.    Operatorem Sklepu, zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający.

3.    Celem wykorzystywania plików cookies jest:

a)    dostosowanie treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do potrzeb i preferencji Kupującego oraz usprawnienie korzystania ze stron internetowych Sklepu; w szczególności wskazane wyżej dane informatyczne pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb;

b)   usystematyzowanie i opracowanie danych dotyczących potrzeb i sposobu korzystania przez Kupujących ze Sklepu umożliwiające ulepszenie struktury stron internetowych Sklepu,

c)    utrzymanie sesji zalogowanego Kupującego (po zalogowaniu) bez potrzeby ponownego logowania na podstronach Sklepu.

4.    Sklep wykorzystuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies: „stałe” (persistent cookies) i „sesyjne” (session cookies). „Stałe” dane informatyczne pozostają w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu ich usunięcia przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że parametry plików cookies przewidują ostateczną datę ich wygaśnięcia. „Sesyjne” pliki cookies mają charakter czasowy i są przechowywane w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu zakończenia korzystania ze Sklepu (tj. do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej Sklepu lub wyłączenia oprogramowania – przeglądarki internetowej).

5.    Sklep wykorzystuje następujące rodzaje danych informatycznych:

a)    „funkcjonalne” pliki cookies, zawierające dane dotyczące personalnych ustawień Kupującego, w tym zakresie interfejsu, np. dotyczące kraju, regionu pochodzenia Kupującego, rozmiaru czcionki itp.,

b)   „wydajnościowe” pliki cookies, zawierające dane dotyczące sposobu i wydajności korzystania ze Sklepu,

c)    „marketingowe” pliki cookies, służące przekazywaniu Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących usług świadczonych w zakresie Sklepu,

d)   „niezbędne” pliki cookies, od których pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, np. dane informatyczne wykorzystywane do usług wymagających autoryzacji w ramach Sklepu,

e)    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć dot. autoryzacji dostępu do Sklepu.

7.    Większość przeglądarek internetowych (oprogramowania służącego do korzystania ze stron internetowych) domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Kupującego i może zostać przez nich dokonana w dowolnym momencie, w szczególności poprzez samoczynną blokadę obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub wyświetlenie każdorazowej informacji o ich zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8.    Sprzedający informuje, że zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach stron internetowych Sprzedającego.

9.    Dane informatyczne (cookies) zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego mogą być przekazywane na rzecz współpracujących ze Sprzedającym kontrahentów, w tym w celach promocyjnych i marketingowych.

10.    W celu zasięgnięcia obszerniejszych informacji w przedmiocie wskazanych wyżej danych informatycznych należy zapoznać się z treścią sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

§3 Postanowienia końcowe

 

1.    Korzystając ze Sklepu Kupujący wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu i publikowane na stronie www.sklep.thefacto.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

Copyright © 2012 Books Theme Sklepy internetowe:

Zaloguj | Rejestracja